A lobogó kis lélek

A lobogó kis lélek
Tanmese
Volt egyszer egy lélek, aki fénynek ismerte önmagát. Lévén újdonatúj lélek, türelmet-lenül vágyott a megtapasztalásra.
- “Én vagyok a fény – mondogatta, - én vagyok a fény.”
Ám mindaz, amit erről tudott és mondott, nem helyettesíthette a megtapasztalását. Márpedig abban a birodalomban, ahol ez a lélek felbukkant, semmi más nem létezett, csak fény és fény és fény. Valamennyi lélek nagyszerű volt, valamennyi lélek csodálatos volt, és valamennyi lélek az én fenséges fényemmel ragyogott. Ilyenformán a szóban forgó kis lélek úgy érezte magát, mint gyertyaláng a napsütésben. A legnagyobb ragyogás közepette, melyhez ugyan maga hozzátette a sajátját, nem láthatta önmagát, nem tapasztalhatta meg önmagát annak, Aki és Ami valójában.
Majd az történt, hogy ez a lélek epekedve sóvárgott megismerni önmagát. És oly ha-talmas volt a vágyódása, hogy így szóltam egy napon:
- Tudod-e kicsike, mit kell tenned, hogy kielégíthesd a te hatalmas vágyódásodat?
- Mit, Istenem, mondd, mit? Bármit megteszek! – kiáltotta a kicsi lélek.
- El kell választanod magad tőlünk, többiektől – válaszoltam. - Folyamodj a sötét-séghez!
- Mi az a sötétség, ó szentséges Egy? – kérdezte a kicsi lélek.
- Az, ami te nem vagy – válaszoltam, és a lélek megértette.
Követte a tanácsomat. Eltávozott a Mindenségből, és egy másik tartományba költözött.
Ebben a tartományban a lélek rendelkezett azzal a hatalommal, hogy megtapasztaljon min-denféle sötétséget, és meg is tette.
Ám a sötétség közepette egyszer csak felkiáltott:
- “Atyám, atyám, miért hagytál el engem?” – miként te, amikor a legsötétebbnek tartott időket éled. Én azonban soha nem hagylak el téged; mindig melletted vagyok, és készen állok rá, hogy emlékeztesselek arra, Aki Valójában Vagy; és mindig készen állok rá, hogy hazahívja-lak.
Ezért mondom, hogy legyél fény a sötétségben, és ne átkozd a sötétséget! És ne feledd, hogy Ki Vagy, olyankor sem, amikor mindenfelől körülfog mindaz, ami nem vagy! Csak adj hálát a teremtésért, akkor is, ha éppen a megváltoztatására törekszel. És tudd, hogy amit a legnagyobb megpróbáltatásod idején teszel, az lehet a legnagyobb diadalod. Mert az általad teremtett tapasztalat annak a kinyilvánítása, Aki Vagy – és Aki Lenni Akarsz.
Azért meséltem el ezt a kis történetet, - a lobogó kis lélekről szóló tanmesét -, hogy jobban megérthesd, miért éppen olyan a világ, amilyen; és hogyan változhat meg mindez egyetlen pillanat leforgása alatt, ha mindenki emlékszik legmagasztosabb valósága isteni igazságára.
Bárki érezheti magát megbántva, bárki érezheti úgy, hogy az ártalmára voltak, ám amikor visszatértek az Örök Birodalomba, rájöttök majd, hogy nem ért benneteket semmiféle kár. Akkor meg fogtok bocsátani azoknak, akikről azt hittétek, hogy megbántottak bennete-ket, mert tudatosulni fog bennetek a Magasabb Rendű Terv.

- Isten bármely töredéke lehetsz. Amelyik csak akarsz. – mondtam a Kis Léleknek. – Te vagy az Abszolút, amely megtapasztalja önmagát.
- Isten melyik általad választott megnyilvánulását kívánod most megtapasztalni?
- Tehát van választásom? - kérdezte a Kis Lélek.
- Igen. Megtapasztalhatod Isten bármely megnyilvánulását, önmagadként, benned és rajtad keresztül.
- Rendben. – felelte a Kis Lélek. – Akkor a Megbocsátást választom. Szeretném Tel-jes Megbocsátásként megtapasztalni önnön lényemet.
Képzelheted mekkora kihívás volt ez, hisz senkinek sem kellett megbocsátani. Tökéle-tességet és Szeretetet teremtettem.
- Senkinek sem kell megbocsátani? – kérdezte némiképp hitetlenkedve a Kis Lélek.
- Senkinek. – ismételtem - Nézz körül. Látsz-e nálad kevésbé tökéletes, kevésbé csodálatos lelket? – erre körbefordult, s meglepetten látta, hogy körégyűlt a mennyország valamennyi lelke. Jöttek a Királyság legtávolibb zugaiból is, mert hallották, hogy a Kis Lélek rendkívüli párbeszédet folytat Istennel.
- Értem. Senki sem tökéletlenebb nálam! – kiáltott fel a Kis Lélek. – Akkor hát ki-nek bocsássak meg?
Erre egy lélek kilépett a tömegből. – Nekem megbocsáthatsz. – mondta ez a Barátságos Lé-lek.
- Miért? – kérdezte a Kis Lélek.
- A következő életedben olyan dolgok fognak történni, amiért megbocsáthatsz – vá-laszolta a Barátságos Lélek.
- De miért? Mit tudsz tenni ellenem, Te, a Tökéletes Fény teremtménye, hogy meg kell majd neked bocsátanom?
- Ó – mosolyodott el a Barátságos Lélek -, biztosan kitalálunk majd valamit!
- De miért? – a Kis Lélek nem értette, hogy miért akarná egy ilyen tökéletes te-remtmény annyira lelassítani a rezgését, hogy tényleges “gonoszság”-ot tudjon tenni.
- Egyszerű – magyarázta amaz -, megtenném, mert szeretlek.
- Szeretnéd magad Megbocsátásként megtapasztalni, nem? - Egyébként, te is meg-tetted értem ugyanezt.
- Én? – ámuldozott a Kis Lélek.
- Persze. Nem emlékszel? Teljesek voltunk, te meg én. A Fel és Le, a Bal és Jobb. Mi voltunk az Itt és Ott, a Most és Akkor. Voltunk Kicsik és Nagyok, Férfiak és Nők, Jók és Rosszak. Minden voltunk. A Minden. Megegyeztünk, hogy mindket-ten külön-külön megtapasztaljuk Isten Legfőbb Részeit. Mert megértettük, hogy…
- …amikor az Vagy, ami Nem vagy, akkor, ami Te Vagy, az nem Te Vagy!
- Nem létezhet meleg nélkül hideg, bánat nélkül nem lehetsz boldog, a “gonosz” nélkül nem ismerheted a “jó”-t. Ha valami akarsz lenni, akkor fel kell bukkannia valahol a világban ennek a valaminek, vagy valakinek az ellentétének, hogy ez a valami, bármi legyen is, - létrejöhessen.
A Barátságos Lélek ezután elmagyarázta, hogy azok az emberek Isten Különleges Angyalai és az az állapot Isten Ajándéka.
- Egyetlen dolgot kérek cserébe – jelentette ki a Barátságos Lélek.
- Akármit kérhetsz! – kiáltotta a Kis Lélek. Alig bírt magával az izgalomtól, hogy végre Isten bármelyik megnyilvánulását megtapasztalhatja. Megértette Isten tervét.
- Abban a pillanatban, amikor ütlek, verlek, és a leggonoszabbakat művelem veled, amit csak el tudsz képzelni….emlékezz, hogy ki is vagyok valójában!
- Ó, nem fogom elfelejteni! – ígérte meg a Kis Lélek.
– Találkozunk a Tökéletességben, melyben egyek vagyunk, és mindig emlékezni fo-gok rá, ki vagy. Mindig!

Neale Donald Walsch: Beszélgetések Istennel